การจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๓
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอสทิตย์ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก จำนวน ๑๗ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งการเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ 2562
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ท้องที่จังหวัดตาก ระยะทาง 350 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี เนื้อที่ 1,364 ไร่ ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี เนื้อที่ 1,364 ไร่ ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดตาก สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไป (โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน) จำนวน 224,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) เนื้อที่ 1,204 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดตาก สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไป (โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น 3,4 และ 5 ) จำนวน 378,600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี เนื้อที่ 1,364 ไร่ ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ท้องที่จังหวัดตาก ระยะทาง 350 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี เนื้อที่ 1,364 ไร่ ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดตาก สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไป (โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน) จำนวน 224,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดตาก สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไป (โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น 3,4 และ 5) จำนวน 378,600 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ท้องที่จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดตาก สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไป (โครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน) จำนวน 224,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จังหวัดตาก สนับสนุนกล้าไม้ทั่วไป (โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น 3,4 และ 5) จำนวน 378,600 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 550 ไร่ หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) เนื้อที่ 1,080 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 150 กิโลเมตร ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) เนื้อที่ 1,204 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) เนื้อที่ 1,204 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี เนื้อที่ 1,364 ไร่ ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี เนื้อที่ 1,364 ไร่ ศูนย์วนวัฒน์วิจัยที่ 3 (กำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 550 ไร่ หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) เนื้อที่ 1,080 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 550 ไร่ หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) เนื้อที่ 1,080 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นั้น
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างทางเดินและสะพานข้ามลำห้วยแม่ตาว ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย จำนวน 1 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร จำนวน 1 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป่าไม้ ค.ส.ล. ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) เพิ่มเติม
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร จำนวน 1 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป่าไม้ ค.ส.ล. ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ประจำส่วนอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด ประจำส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ปี 2564
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ-หม้อแปลง โครงการพัฒนาป่าไม้ โครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 570 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน แม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 13 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 เนื้อที่ 1,080 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กง 2522 ตาก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 เนื้อที่ 1,204 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตากด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จำนวน 250,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่า ปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 เนื้อที่ 1,080 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ คทช.) จำนวน 355,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ คทช.) จำนวน 300,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อการแจกจ่าย) จำนวน 350,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อการแจกจ่าย) จำนวน 250,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุมากกว่า 10 ปี เนื้อที่ 1,359 ไร่ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ คทช.) จำนวน 470,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อการแจกจ่าย) จำนวน 250,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮจ 2100 กรุงเทพมหานคร ของส่วนอำนวยการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 เนื้อที่ 1,204 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุมากกว่า 10 ปี เนื้อที่ 1,359 ไร่ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่า ปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 เนื้อที่ 1,204 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าจังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่า ปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของส่วนอำนวยการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน กิจกรรมบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุมากกว่า 10 ปี เนื้อที่ 1,359 ไร่ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จำนวน 250,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ คทช.) จำนวน 355,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ พร้อมอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อการแจกจ่าย) จำนวน 350,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อแจกจ่าย) จำนวน 250,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้่างเหมาแรงงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพื่อการแจกจ่าย) จำนวน 250,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นมนพื้นที่ คทช.) จำนวน 470,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สนับสนุนไม้ยืนต้นในพื้นที่ คทช.) จำนวน 300,000 กล้า สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลูกรังเดิมเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต หมู่บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าจังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

ประกาศกรมป่าไม้ ปี 2563

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (เพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์) จำนวน 400,000 กล้า โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของส่วนอำนวยการ โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลูกรังเดิมเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต หมู่บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 6 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลูกรังเดิมเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต หมู่บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 6 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) จำนวน 300 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน แห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลงที่ 1 ที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) จำนวน 248 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน แห่งชาติ ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองคลุง ที่ 3 จังหวัด กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) จำนวน 270 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน แห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 13 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 600 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 14 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 13 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) จำนวน 248 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) จำนวน 270 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 13 จังหงัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) จำนวน 300 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา แปลง 1 ที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำตรายาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 550 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สินป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 8 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 561 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 14 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 600 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สินป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 10 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 550 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สินป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 8 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 เนื้อที่ 2,060 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 340,000 กล้า) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำบอร์ดผุ้บริหาร จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนอำนวยการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 340,000 กล้า) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมป่าไม้ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานโครงการฟูื้นฟูระบบนิเวศ (ปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยางที่ 31 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 270,000 กล้า) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ (เพราะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 380,000 กล้า) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ (เพราะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 380,000 กล้า) สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานโครงการพัฒนาป่าไม้ โครงการหลวงเลอตอ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ กล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานบำรุงป่าปีที่ 7-10 เนื้อที่ 2,060 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำตรายาง ของส่วนอำนวยการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลมอบข้าวสาร จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของไสรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์สำรวจ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพราะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพอากาศธรรมชาติ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 380,000 กล้า) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำฉากหลังในห้องประชุม 2 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลูกรังเดิมเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต หมู่บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ กระกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานโครงการพัฒนาป่าไม้ โครงการหลวงเลอตอ(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ กล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน บธ 2666 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำแนวกันไฟ ท้องที่จังหวัดตาก ระยะทาง 150 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถ บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำแนวกันไฟ ท้องที่จังหวัดตาก ระยะทาง 150 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อตัวเลข รันนิ่ง ของส่วนอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน ชร 752 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮจ 2100 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ประกาศกรมป่าไม้ ปี 2562

ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าที่ 2-6) เนื้อที่ 700 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ที่ 2 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 30*30 เมตร จำนวน 5 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดจ้างเหมาปฏิบัติงานของช่างกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพต่างธรรมชาติ (เพราะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 682 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 600 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 9 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 750 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 8 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 750 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 8 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 11 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 635 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 13 จังหวัดตาก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่า (บำรุงป่าปีที่ 2-6) เนื้อที่ 561 ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 14 จังหวัดตาก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน (จัดทำแนวกันไฟ 110 กิโลเมตร) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาของข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2562)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาของข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมครุภันฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน (จัดทำแนวกันไฟ 110 กิโลเมตร) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 8 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6) หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตาก ที่ 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 4 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน (จัดทำแนวกันไฟ 110 กิโลเมตร) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน (จัดทำแนวกันไฟ 110 กิโลเมตร) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน (จัดทำแนวกันไฟ 110 กิโลเมตร) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงงานปฏิบัติงาน (จัดทำแนวกันไฟ 110 กิโลเมตร) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน (จัดทำแนวกันไฟ 110 กิโลเมตร) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน (บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 เนื้อทีืี่ 1,240 ไร่) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงาน (บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 เนื้อที่ 700 ไร่) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 26 จังหวัดตาก
ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกป่า (ปลูกป่าใช้สอย)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 2 งาน ปฏิบัติงานของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 2 งาน ปฏิบัติงานของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ 2 จังหวัดตาก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ 3 จังหวัดตาก
คำสั่งกรมป่าไม้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ 4 จังหวัดตาก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ 5 จังหวัดตาก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแ่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 9 จังหวัดตาก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจ้างเหมาแรงงาน (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแ่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 4 จังหวัดตาก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจ้างเหมาแรงงาน (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแ่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 15 จังหวัดตาก
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การจ้างเหมาแรงงาน (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 14 จังหวัดตาก 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 6 จังหวัดตาก
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัตรของผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 22 จังหวัดตาก
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 12 จังหวัดตาก
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สินและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 10 จังหวัดสุโขทัย
ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน.แห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 12 จังหวัดตาก
ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั้วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 22 จังหวัดตาก
ประกาศ เรื่องการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สินแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 10 จังหวัดสุโขทัย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 6 จังหวัดตาก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 15 จังหวัดตาก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วนฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 25 จังหวัดตาก 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 13 จังหวัดตาก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 13 จังหวัดสุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 5 จังหวัดตาก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 17 จังหวัดตาก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้านที่ 8 จังหวัดสุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 7 จังหวัดตาก
ประกาศสำนักจัดการทัรพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอดที่ 14 จังหวัดตาก
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า(ปลูกป่าทั่วไป)หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ที่ 4 จังหวัดกำแพงฯ
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุง (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 15 จังหวัดตาก
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง ที่ 5 จังหวัดตาก
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด ที่ 14 จังหวัดตาก
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสามหมื่น ที่ 7 จังหวัดตาก
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 13 จังหวัดตาก
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน ที่ 5 จังหวัดตาก
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุง (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ที่ 17 จังหวัดตาก
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 25 จังหวัดตาก
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วนฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 13 จังหวัดสุโขทัย
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุง (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 8 จังหวัดสุโขทัย
ประกาศกรมป่าไม้ ปี 2561
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรถยนต์บรรทุกเคลื่อนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.8 (ห้วยไคร้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำหมุดแผนที่โดยระบบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้เศรษกิจ พืชสมุนไพร พืชกินหัว กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดตาก โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ 1
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้เศรษกิจ พืชสมุนไพร พืชกินหัว กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดตาก โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ อำเภอพบท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ 1
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องสอบราคาซื้อกล้าไม้เศรษกิจ พืชสมุนไพร พืชกินหัว กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดตาก โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ   อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้เศรษกิจ พืชสมุนไพร พืชกินหัว กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดตาก โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้เศรษกิจ พืชสมุนไพร พืชกินหัว กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดตาก โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พื้นที่ 2
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้เศรษกิจ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดตาก โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พื้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมป่าไม้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดตาก
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 4 จังหวัดตาก
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 3 จังหวัดตาก
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 2 จังหวัดตาก
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 1 หน่วย
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 1 หน่วย
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 2 หน่วย
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 หน่วย
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผ่านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างทำฝายกึ่งถาวร
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทำฝายกึ่งถาวร
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่องรายชื่อผู้ผ่าคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จัดซื้อกล้าไม้โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ท้องที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่งยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ 3 จังหวัดสุโขทัย

ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าสองยาง ที่ 17 จังหวัดตาก
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (บ้านน้ำดิบมะพร้าว) ที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (บ้านน้ำดิบมะพร้าว) ที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั้วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าแพ ที่ 5 จังหวัดสุโขทัย
ประกาศการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (บ้านน้ำดิบมะพร้าว)
ที่ 2 จังหวัดกำแพเพชร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.29 (ยางใหญ๋)
ประกาศรายชื่อผู็ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.28 (วาเลย์)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.27 (มิตรภาพ)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้่างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.25 (ทรัพยสมบูรณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้ตากและสร้างเสาธงเหล็กพร้อมโรงเก็บรถยนต์ จังหวัดตาก
.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่อยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.27 (มิตรภาพ) จัหวัดตาก
.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล) จังหวัดตาก
.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.28 (วาเลย์) จังหวัดตาก
.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้ตากและสร้างเสาธงเหล็ก พร้อมโรงเก็บรถยนต์ จังหวัดตาก
.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.29 (ยางใหญ๋) จังหวัดตาก
.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์) จังหวัดตาก
ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า จังหวัดตาก จำนวน 5 หน่วย และก่อสร้างที่ทำการด่านป่าไม้ตาก
พร้อมเสาธงเหล็กและโรงเก็บรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง
ยกเลิก ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้ตากและสร้างเสาธงเหล็กพร้อมโรงเก็บรถยนต์ จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.29. (ยางใหญ๋) จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.28. (วาเลย์) จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.27.. (มิตรภาพ) จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.26. (กูเตอร์โกล) จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่ยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.25. (ทรัพย์สมบูรณ์) จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้ตากและสร้างเสาธงเหล็กพร้อมโรงเก็บรถยนต์ จังหวัดตาก.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันฯ ที่ ตก.28 (วาเลย์). จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันฯ ที่ ตก.29 (ยางใหญ่). จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์). ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.25 (กูเตอร์โกล). ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.27 (มิตรภาพ) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์) จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.28 (วาเลย์) จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.29 (ยางใหญ่) จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้ตากและสร้างเสาธงเหล็กพร้อมโรงเก็บรถยนต์ จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.27 (มิตรภาพ) จังหวัดตาก
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล) จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้และสร้างเสาธงเหล็กพร้อมโรงเก็บรถยนต์ จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.29 (ยางใหญ่) จังหวัดตาก
ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.28 (วาเล่ย์) จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.27 (มิตรภาพ) จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.25 (ทรัพย์สมบูรณ์) จังหวัดตาก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก.26 (กูเตอร์โกล)ท้องที่ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก