(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)


มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

รหัสเอกสาร เรื่อง
 9-8-3-001 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการเหมืองแร่งสังกะสี โดยบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด จังหวัดตาก
– รายงานฉบับย่อ
– รายงานฉบับสมบูรณ์

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.iceh.or.th/iceh/Padaeng_Re_EHIA.php

แหล่งที่มาข้อมูล : องค์การด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.)
เว็บไซต์ http://www.iceh.or.th

9-8-3-002 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553
9-8-3-003 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557