(๑) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.๑)


 

มาตรา ๙ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(๑) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.๑)

รหัสเอกสาร เรื่อง
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แยกหมวดรายจ่าย)
 ๙-๘-๐๐๓ เดือน มกราคม 2557 (คลิกดาวน์โหลด)
 ๙-๘-๐๐๔ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 (คลิกดาวน์โหลด)
 ๙-๘-๐๐๕ เดือน มีนาคม 2557 (คลิกดาวน์โหลด)
 ๙-๘-๐๐๖ เดือน เมษายน 2557 (คลิกดาวน์โหลด)
 ๙-๘-๐๐๗ เดือน พฤษภาคม 2557 (คลิกดาวน์โหลด)
 ๙-๘-๐๐๘ เดือน มิถุนายน 2557 (คลิกดาวน์โหลด)
 ๙-๘-๐๐๙ เดือน กรกฏาคม 2557 (คลิกดาวน์โหลด)
๙-๘-๐๑๐ เดือน สิงหาคม 2557 (คลิกดาวน์โหลด)
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกหมวดรายจ่าย)
  เดือน กันยายน ๒๕๕๗              (คลิกดาวน์โหลด)
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗              (คลิกดาวน์โหลด)
เดือน พฤศจิการยน ๒๕๕๗      (คลิกดาวน์โหลด)
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๗              (คลิกดาวน์โหลด)
เดือน มกราคม ๒๕๕๘            (คลิกดาวน์โหลด)
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘         (คลิกดาวน์โหลด)
เดือน มีนาคม ๒๕๕๘             (คลิกดาวน์โหลด)
เดือน เมษายน ๒๕๕๘           (คลิกดาวน์โหลด)