ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


นางสาวอภิญญา  คงสงค์
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


นายกฤษฎา ธรรมกิจ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

น.ส.ภาณี จ่ายอ๋อง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสุวรรณา เพชรวารินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวทิพวรรณดี ปานเกิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ