ส่วนอำนวยการ


พี่บี1

นางจุติพร พัดชู
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


นางพิศมัย ทองสง่า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
img133 (WinCE)
น.ส.ฐิติมา สุวรรณภักดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
no image 120x164
น.ส.ปานทิพย์  ปลอดแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.นิตยาพร พัฒนสิงห์
พนักงานธุรการ ส.4
DSCF6075
นายสุธรรม รักบางแหลม
พนักงานธุรการ ส.4

นางปาริชาต วิริยางคจิตตะ
พนักงานธุรการ ส.4
DSCF6102
นางพัชรี ดาวัลย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
DSCF6013
นายจิรเดช คงด้วง
นักวิชาการเผยแพร่
GE DIGITAL CAMERA
นายประยุทธ เกื้อสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
DSCF6138
น.ส.ปัทมาวดี คงหวาน
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.กัลยา หนูแย้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
รูปถ่าย00931
น.ส.ณัฐกฤตา อรุณเมฆ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Untitled-1
น.ส.จุฑารัตน์ สุทธิรักษ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
img044
นายประภาส ถนนแก้ว
พนักงานสถานที่ บ.2

นายธีระ  ชุมสวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเรวดี กัลปพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นางสุภาพร  เฉลิมวงศ์
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุฒิ  แสนทวีสุข
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

นายนพรัตน์ แซ่ตี๋
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

       1.  ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินบัญชี พัสดุ
            ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ของสำนัก
       2.  ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก
       3.  ปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  สารสนเทศ  และสื่อสารของสำนัก
       4.  ปฎิบัติงานด้านติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสำนัก
       5.  ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       ประกอบด้วย
1.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ
1.  ปฎิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสำนัก
2.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2  ฝ่ายสารสนเทศ
1.  ปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ  และการสื่อสารของสำนัก
2.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3  ฝ่ายการเงินและบัญชี รับผิดชอบ
1.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ครุถัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้าง
          อาคารสถานที่  และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของสำนัก
2.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.4  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบ
1.  วิเคราะห์  และจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนัก
2.  ปฎิบัติงานติดตามและประเมินผ  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรม
3.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.5   ฝ่ายกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.  ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
          สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาอาชืพ ยกระดับรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิด
          ชอบตามแนวทางพระราชดำริ
2. ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย