ส่วนอำนวยการ


นางจุติพร พัดชู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


น.ส.ปานทิพย์  ปลอดแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img133 (WinCE)
น.ส.ฐิติมา สุวรรณภักดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.อัจฉรา จิ้งจ่าย
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

น.ส.นิตยาพร พัฒนสิงห์
พนักงานธุรการ ส.4
DSCF6075
นายสุธรรม รักบางแหลม
พนักงานธุรการ ส.4

นางปาริชาต วิริยางคจิตตะ
พนักงานธุรการ ส.4
GE DIGITAL CAMERA
นายประยุทธ เกื้อสกุล
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.กัลยา หนูแย้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.นวลผจง ทรงรัตนพันธุ์
นักประชาสัมพันธ์
รูปถ่าย00931
น.ส.ณัฐกฤตา อรุณเมฆ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีระ  ชุมสวัสดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสุภาพร  เฉลิมวงศ์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายณัฐวุฒิ  แสนทวีสุข
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

น.ส.อรอนงค์ ช่วยสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.พิมจันทร์ แก้วนวล
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธมลวรรณ รักษาศรี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวกาญจณา ทองพัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนพรัตน์ แซ่ตี๋
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

ส่วนอำนวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.   ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์

2.  ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ

3.  ดำเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก

4.  วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

ประกอบด้วย

     1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืมทำลายเอกสารทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2539  ตลอดจนร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา

1.2 ปฏิบัติงานด้านบุคคลากรในภาพรวมของสำนัก

1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

      2. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมดรายจ่าย

2.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

      3. ฝ่ายพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก

3.2 ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และยาพาหนะ

3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

      4. ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 วิเคราะห์ และจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก

4.2 ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้

4.3 ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้  ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย  และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.4 รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  ขอความเป็นธรรม  ขอความช่วยเหลือ  การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน

4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย