ส่วนจัดการป่าไม้


02
นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

img038
นายณรงค์ จิตรสะอาด
เจ้าพนักงานป่าไม้
ชำนาญงาน
no image 120x164
นายสมหวัง จันทร์ฉาย
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
01 (Mobile)
นายไมตรี คงรักษา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
DSCF6085
นายประพล ช่วยนุกูล
นายช่างสำรวจ
ชำนาญงาน
img037
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมานนท์
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
no image 120x164
นางอภัสนันท์  ชาลิผล
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
no image 120x164
นายจิรศักดิ์  ฝาเรือนดี
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
no image 120x164
นางสาวทักษพร  ทองขยัน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
DSCF6028
นายประมวล มุสิกะเจริญ
พนักงานธุรการ ส.4
DSCF6077
น.ส.ชัญญา กล่อมชลธาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
DSCF6093
นางสายใจ ลิ่มคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
DSCF6082
นายพงศกร แท่นทอง
ช่างสำรวจ
DSCF6084
นายสันติชาติ จันทร์เพ็ญ
ช่างสำรวจ
DSCF6083
นายวิชาญ ศรีแฉล้ม
ช่างสำรวจ
DSCF6079
นายยุทธชัย สุทธิช่วย
ช่างสำรวจ
01 (WinCE)
นายสุรพันธ์ ศรีรัตนพรพันธุ์
ช่างสำรวจ
DSCF6094
นางสุวรรณา เพชรวารินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
DSCF6132
น.ส.ทิพวรรณดี ปานเกิด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
DSCF6096
นายจักรกฤษ พูลชื่น
คนงาน
DSCF6143
นายสรวุฒิ สบายเลิศ
คนงาน
no image 120x164
นายวีระกร  วิวัฒน์
ช่างสำรวจ
no image 120x164
นายเด่นชัย ชูเชิด
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (TOR)
no image 120x164
ว่าที่ร้อยตรีเจตริน  แก้วไทรหงวน
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (TOR)
no image 120x164
นายชัยณรงค์  เขียวคดี
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (TOR)
no image 120x164
นายอานนท์  ยิ่งขจร
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (TOR)

ส่วนจัดการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอนุญาตด้านป่าไม้

2) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้าน ป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อนโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน

1.2 จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วน

1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการสอบสวนวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนหรือหลังประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของประชาชนในท้องที่รับผิดชอบ

2.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้

2.4 ดำเนินการบริหารจัดการให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน รวมตลอดถึงกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ป่าอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า และปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า

3.2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า และปฏิบัติการข่าวดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า

3.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ

3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้

4.2 ควบคุม กำกับ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตด้านป่าไม้

4.3 จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทางป่าไม้ บริหารประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตให้ได้รับความสะดวกและรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง

4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย