ส่วนจัดการป่าชุมชน


นายวรวิทย์ หยูดำ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน


นางพจนีย์ ไชยถาวร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นายพิพัฒ วาทีรักษ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

น.ส.นาถสุดา มณีเสน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

น.ส.จันทร์จิรา เดชรักษา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

น.ส.จุฑารัตน์ พิชยมงคล
นักประชาสัมพันธ์

น.ส.ศศิธกาญจน์ น้อยบำเหน็จ
นักวิชาการป่าไม้

นายพงศกร  ชัยจินดา
นักประชาสัมพันธ์
DSCF6138
น.ส.ปัทมาวดี คงหวาน
เจ้าพนักงานธุรการ
Picture 240
นายสันติเพชร นุ้ยเพชร
เจ้าหน้าที่การเกษตร

ส่วนจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของส่วน  กำกับ  ควบคุมดูแล  และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน
2.  ส่งเสริมให้มีองค์กร  สถาบัน  ประชาชน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน  และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
3.  ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้
4.  สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน  และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

          ประกอบด้วย
1.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป  รับผิดชอบ
1.  ปฎิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วน
2.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของส่วน  ส่งสำนัก
3.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย
       1.2  ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  รับผิดชอบ
1.  ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  ดำเนินการเพื่อจัดตั้ง  ขยาย  หรือเพิกถอนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการป่าชุมชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  สนับสนุนการพัฒนาการจัดการป่าไม้และป่าชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของประชาชน  ชุมชน  กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น  และสถาบันต่างๆ  เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
4.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย
       1.3   ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  รับผิดชอบ
1.  ศึกษา  วางแผน  และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน  เพื่อการพัฒนาป่าไม้ในเมืองอย่างยั่งยืน
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
4.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย