ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้นายณรงค์ จิตรสะอาด
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

DSCF6085
นายประพล ช่วยนุกูล
นายช่างสำรวจ
ชำนาญงาน
img037
นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมานนท์
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
no image 120x164
นางอภัสนันท์  ชาลิผล
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
no image 120x164
นายจิรศักดิ์  ฝาเรือนดี
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

น.ส.ชัญญา กล่อมชลธาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสายใจ ลิ่มคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
DSCF6082
นายพงศกร แท่นทอง
ช่างสำรวจ
DSCF6084
นายสันติชาติ จันทร์เพ็ญ
ช่างสำรวจ
DSCF6083
นายวิชาญ ศรีแฉล้ม
ช่างสำรวจ
DSCF6079
นายยุทธชัย สุทธิช่วย
ช่างสำรวจ
01 (WinCE)
นายสุรพันธ์ ศรีรัตนพรพันธุ์
ช่างสำรวจ
no image 120x164
นายวีระกร วิวัฒน์
ช่างสำรวจ
no image 120x164
นางสาวอลิศรา เยื่องเสือ
ช่างสำรวจ
DSCF6096
นายจักรกฤษ พูลชื่น
คนงาน
DSCF6143
นายสรวุฒิ สบายเลิศ
คนงาน

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

           1.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  กำกับ  ควบคุมดูแล  และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้
2.  ปฎิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้  การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้  จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อให้ปฎิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
          ประกอบด้วย
1.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป  รับผิดชอบ
1.  ปฎิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วน
2.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานและผลการปฎิบัติงานของส่วน  ส่งสำนัก
3.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย
       1.2  ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้  รับผิดชอบ
1.  สำรวจ  พื้นที่ป่าไม้เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
2.  รังวัดหมายแนวที่ดินป่าไม้  และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
3.  สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์มนพื้นที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
4.  ประสานการปฎิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด  ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
5. ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย
       1.3   ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้  รับผิดชอบ
1.  ดำเนินการจัดการให้เป็นพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในเรื่อง  “สิทธิ์ที่ดินทำกิน”  (สทก.)  ในพื้นที่ป่าไม้
2.  ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้  เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ  รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้
3.  ศึกษา  ส่งเสริม  และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้  และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร  และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกิน  หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ข้อขัดแย้งต่างๆ  ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
5.  ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมายเกี่ยวกับสวนป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย
       1.4  ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้  รับผิดชอบ
1.  จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ดิน  และป่าไม้  ในพื้นที่  เพื่อการวางแผนจัดการ  และการพื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
2.  สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
3.  ให้บริหารข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย