มาตรา ๙(๗)


 

มาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

 

 

 

 

รหัสเอกสาร

 

มติวันที่ เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมป่าไม้
 9-71-001 8/1/2551 ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
 9-71-002 18/12/2550 แผนและมาตรการป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่า (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)
 9-71-003 24/7/2550 การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 9-71-004 24/4/2550 การชุมนุมเรียกร้องของเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด
 9-71-005 30/5/2549 แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ปี ๒๕๔๙
 9-71-006 30/5/2549 โครงการน้ำบาดาลบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี ๒๕๔๙
 9-71-007 1/11/2548 หลักเกณฑ์การนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก
 9-71-008 25/10/2548 หลักเกณฑ์การนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
 9-71-009 13/1/2547 โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน
 9-71-010 26/5/2546 โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน
 9-71-011 4/9/2544 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ รวม ๑๓ ฉบับ
 9-71-012 17/10/2543 มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๓ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
 9-71-013 22/8/2543 มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน
 9-71-014 15/8/2543 การขอตั้งงบประมาณปลูกป่าทดแทนกรณีหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
 9-71-015 3/11/2541 การจ่ายเงินชดเชยค่าดูแลและบำรุงรักษาสวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์
 9-71-016 30/6/2541 การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
 9-71-017 16/9/2540 แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่และโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๔)
 9-71-018 13/8/2539 การยกเลิกการให้สัมปทานทำไม้ในเขตป่าไม้ชายเลน
 9-71-019 22/8/2538 การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้
 9-71-020 18/4/2538 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้
 9-71-021 21/2/2538 การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ำป่าสัก และการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอื่น ๆ (ลุ่มน้ำชายแดน)
 9-71-022 13/9/2537 หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
 9-71-023 1/3/2537 ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม
 9-71-024 25/1/2537 การตั้งโรงงานไม้แปรรูป (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชั้นไม้สับ จากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล
 9-71-025 28/9/2536 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่อนผันให้ส่วนราชการที่ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริและโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่ขออนุญาตเท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
 9-71-026 4/5/2536 การพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม้
 9-71-027 30/3/2536 ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 9-71-028 9/3/2536 ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี การกำหนดมาตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 9-71-029 8/9/2535 การปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของกรมป่าไม้และร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 9-71-030 17/3/2535 ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม
 9-71-031 17/3/2535 ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม (ยกเลิกเนื่องจากซ้ำกับเอกสารเลขที่ 9-71-030)
 9-71-032 10/3/2535 ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 9-71-033 3/3/2535 ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดมาตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 9-71-034 19/11/2534 การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำภาคตะวันออก
 9-71-035 23/7/2534 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
 9-71-036 23/7/2534 รายงานการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ
 9-71-037 15/5/2533 การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
 9-71-038 12/12/2532 ขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคง
 9-71-039  7/11/2532 มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำภาคใต้
 9-71-040  4/1/2532 การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
 9-71-041  17/1/2532 การปิดป่าสัมปทาน
 9-71-042  12/7/2531 มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำมูลและชี
 9-71-043  15/12/2530 การจำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย
 9-71-044  2/12/2529 นโยบายเกี่ยวกับการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างทาง
 9-71-045  2/12/2529 การอนนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้จากไม้ยางพาราและไม้จากสวนป่าโดยเฉพาะ
 9-71-046  21/10/2529 มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำยมและน่าน
 9-71-047  21/10/2529 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำยมและน่านและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ
 9-71-048  5/6/2528 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดชั้นของป่าต้นน้ำลำธารและการทำเหมืองในพื้นที่ป่าปิด
 9-71-049  10/9/2528 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๘
 9-71-050  28/5/2528 มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำปิงและวัง
 9-71-051  12/2/2528 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๒ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับการทำไม้
 9-71-052  1/5/2528 การจำแนกเขตการให้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย
 9-71-053  11/1/2526 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ นโยบายเกี่ยวกับการทำไม้
 9-71-054  12/5/2524 การตั้งโรงงานแรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพาราโดยเฉพาะ
 9-71-055  8/7/2523 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
 9-71-056  9/1/2522 นโยบายเกี่ยวกับการทำไม้
 9-71-057  23/3/2520 การพิจารณาอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อผลิตแผ่นไม้บาง
 9-71-058  17/3/2520 ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตแผ่นไม้วีเนียร์
 9-71-059  28/9/2515 นโยบายการทำไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ
 9-71-060  22/4/2512 ขออนุมัติหลักการเพื่อพิจารณาให้เอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ เป็นการชั่วคราวในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
 9-71-061  26/1/2511 การขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
 9-71-062 27/9/2503 นโยบายการทำป่าไม้
 9-71-063 19/4/2503 นโยบายการทำป่าไม้
 9-71-064 11/8/2502 นโยบายการป้องกันการลักลอบตัดฟันไม้ทำลายป่า และอัตราค่าจำหน่ายไม้ของกลาง
 9-71-065 9/3/2496 ห้ามมิให้ข้าราชการและครอบครัวทำไม้และค้าไม้ในที่ที่ตนปกครอง
 9-71-066  28/2/2482 การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ
 9-72-001  – ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑-ปัจจุบัน
 9-72-002  – มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ที่ทบทวนใหม่
 9-72-003  – การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
 9-72-004  27/11/2551 ขอความร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ
 9-72-005  16/9/2551 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
 9-72-006  4/8/2551 โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน
 9-72-007  15/1/2551 ร่าง นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
 9-72-008  16/1/2550 แนวทางการปรับปรุงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี
 9-72-009  1/3/2548 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (การปรับปรุงระบบภาษีที่ดิน)
 9-72-010  28/12/2547 ขออนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย
 9-72-011  19/10/2547 การจัดสร้างสวนสาธารณะ (หนึ่งตำบล หนึ่งสวนสาธารณะ)
 9-72-012  11/5/2542 ผลการเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรภาคเหนือ
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557