มาตรา ๙(๓)


มาตรา ๙(๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำของปีที่ดำเนินการ

รหัสเอกสาร  เรื่อง
9-3-57-001 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
9-3-57-002 แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
9-3-57-003 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖)
9-3-57-004 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖-พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
9-3-57-005 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖-ธันวาคม ๒๕๕๖)
9-3-57-006 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖-มกราคม ๒๕๕๗)
9-3-57-007 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
9-3-57-008 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗)
9-3-57-009 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖-เมษายน ๒๕๕๗)
9-3-57-010 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖-พฤษภาคม ๒๕๕๗)
9-3-57-011 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – มิถุนายน ๒๕๕๗)
9-3-57-012 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กรกฎาคม ๒๕๕๗)
9-3-57-013 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – สิงหาคม ๒๕๕๗)
9-3-57-014 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗)
อัพเดตข้อมูล ณ