มาตรา ๙(๒)


มาตรา ๙(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่าย
ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗(๔)

รหัสเอกสาร  เรื่อง
บันทึกความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 9-2-001 การดำเนินการกับไม้ของกลางตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 9-2-002 การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  ๒๔๘๔
 9-2-003 หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
 9-2-004 กรรมสิทธิ์ในต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
 9-2-005 การปฏิบัติตามกฎหมายของกรมป่าไม้(กรณีโอนกิจการฯลฯ ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 9-2-006 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 9-2-007 การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
 9-2-008 สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
 9-2-009 การขึ้นทะเบียนสวนป่าสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว
 9-2-010 หารือกรณีตัดโค่นไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
 9-2-011 การมีผลบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
 9-2-012 บันทึกความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมปาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …..และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ…..
 9-2-013 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 9-2-014 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการทำไม้ในที่ดิน ส.ค.๑ และใบจอง
 9-2-015 หารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการและข้อหารือเกี่ยวกับที่ดินสงวนหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ
 9-2-016 หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรา ๒๖(๔) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่๓)  พ.ศ. ๒๕๓๒
 9-2-017 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
 9-2-018 หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 9-2-019 หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
 9-2-020 หารือปัญหาข้อกฎหมายกณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 9-2-021 หารือเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
 9-2-022 ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ (ปัญหาการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร)
 9-2-023 การขอรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรมสับไม้ (กรณีนางสาวยุพัน เจริญพัฒน์ ขอรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔)
 9-2-024 การคืนรถยนต์ของกลางตามมาตรา ๖๔ รี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๘๕ วรรคสาม แห่งประมลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 9-2-025 หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกป่า (ไม้ที่ปลูกขึ้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ปลูกไม้นั้นหรือไม่และอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่)
 เอกสารเกี่ยวกับข้อหารืออื่น ๆ
 9-2-026 การปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
 9-2-027 การออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการห้ามนำเข้าและห้ามส่งออกไม้พะยูง
 9-2-028 มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
 9-2-029 การป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
 9-2-030 การกำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า
 9-2-031 แนวทางการปฏิบัติงานองเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัดกรมป่าไม้
 9-2-032 ขอรับของกลางในคดีอาญาที่ ๒๓๑/๒๕๕๐ คืน
 9-2-033 การศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการฝายราษีไศล
 9-2-034 การพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
 9-2-035 ขอใช้พื้นที่ที่ได้ตรวจยึดดำเนินดคีแล้ว
 9-2-036 การตรวจสอบการนำสินค้าไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร
 9-2-037 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๗ ปี
 9-2-038 รายงานการประชุมและสรุปสาระสำคัญ/นโยบายสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปาบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
 9-2-039 หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง
 9-2-040 การออกใบเบิกทางสำหรับไม้ที่นำผ่านโดยวิธีการถ่ายลำไปประเทศที่สาม
 อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557