มาตรา ๙(๑)


มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 รหัสเอกสาร เรื่อง
 9-1-001 ผลการพิจารณา การลงโทษทางวินัยของเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 กับพวก(รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2551)
 9-1-002 ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2551 จำนวน 2 กรณี ดังนี้
1.กรณีสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ขอทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2010/2549 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549 เรื่องร้องเรียนขอให้ช่วยระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี และขอคัดสำเนาหนังสือร้องเรียนของนางวิจิตรา จูธารี เนื่องจาก นายชาญชัย ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตำรวจภูธร เมืองกาญจนบุรี ให้ดำเนินคดีกับ นางวิจิตรา (กองการอนุญาต)
2.กรณีบริษัท อินเตอร์แปซิฟิค ดิเวลลอปเม็นท์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอเอกสารรายชื่อของโรงงานแปรรูปไม้ ประกอบด้วย รายชื่อโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรและโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม จากกลุ่มงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ของกรมป่าไม้ เพื่อนำไปใช้ประกอบในเชิงธุรกิจ (กองการอนุญาต)
 9-1-003 คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับการใช้กฎหมาย ที่ สค 115/2551 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับหนังสือของจังหวัดกาญจนบุรี
 9-1-004 รายงานผลการดำเนินคดี คดีตรวจยึดจับกุมตัวผู้ต้องหา 2 คน ในความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จังหวัดสุรินทร์ ตามคดีอาญาที่ 104/2551 คดีหมายเลขดำที่ 1221/2551 และคดีหมายเลขแดงที่ 1143/2551
 9-1-005 ผลการพิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครอง (หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)) ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 9-1-006 ผลการพิจารณา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสัญญาร่วมค้าปลูกต้นตะกูยักษ์ของบริษัท ต้นกล้ามงคล จำกัด
 9-1-007 ขอส่งสำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดไชยา คดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดไชยา และนายชัยสิงห์ สุทธิ์นุ่น หรือ สิทธิ์นุ่น จำเลย
 9-1-008 ผลการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2552
 9-1-009 ผลการพิจารณา การดำเนินการกรณีราษฎรสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
 9-1-010 ผลการพิจารณา กรณีนางสาวสุธีรา ทิมพิทักษ์ กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เรื่อง การแปรรูปไม้
 9-1-011 การพิจารณาเรื่องราวการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
 9-1-012 ผลการหารือการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 กรณี จังหวัดพระเยา ได้รับคำขอของนายเป็ง เงินเย็น ผู้ทำสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 ขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักรไม้สักท่อนตามหลักฐานการได้มา สป.13
 9-1-013 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เรื่องดำที่ 5210082 เรื่องแดงที่ 0012153 กรณี นายสุธี สุวรรณลพ ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ในการที่ถูกอธิบดีกรมป่าไม้ คู่กรณีในอุทธรณ์ มีคำสั่งให้ออกจากราชการ
 9-1-014 ขอให้ยุติการผลักดันโครงการแก่งเสือเต้น
 9-1-015 ผลการพิจารณา ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 กรณี จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่าในท้องที่จังหวัดมีผู้ทำสวนป่าตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 มีความประสงค์จะขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งจะขัดต่อระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ.2541 ข้อ 4.6 หรือไม่
 9-1-016 แนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ และทรัพยากรป่าไม้
 9-1-017 แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล  เป็นผลการพิจารณาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
 9-1-018 ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
 9-1-019 ผลการพิจารณา จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การคืนทรัพย์สินของกลางตามข้อ 19 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2552
 9-1-020 ผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี นายบุญชัย เกษตรสุขไพบูลย์ อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับสมุดรายงานรังวัดและแฟ้มประวัติป่าสงวน
9-1-021 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2557