มาตรา ๗(๑)


มาตรา ๗(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 รหัสเอกสาร  เรื่อง
 ๗-๑-๐๐๑ ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
 ๗-๑-๐๐๒ วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ และภารกิจหลักของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
 ๗-๑-๐๐๓ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 ๗-๑-๐๐๔ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 ๗-๑-๐๐๕ วันสำคัญทางป่าไม้
 ๗-๑-๐๐๖ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
 ๗-๑-๐๐๗ ประวัติสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
 ๗-๑-๐๐๘ พระนามและรายนามอธิบดีกรมป่าไม้
 ๗-๑-๐๐๙ โครงสร้างและการจัดองค์กร
 ๗-๑-๐๑๐ กฏกระทรวง
 ๗-๑-๐๑๑ การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการกรมป่าไม้
 ๗-๑-๐๑๒ การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้
 ๗-๑-๐๑๓ แผนการมอบโอนภารกิจ
 ๗-๑-๐๑๔ มอบอำนาจ
 ๗-๑-๐๑๕ แผนที่กรมป่าไม้
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗