มาตรา ๗(๒)


มาตรา ๗ (๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

รหัสเอกสาร เรื่อง
๗ (๒)-๐๐๑  การบริหารงาน
๗ (๒)-๐๐๒   สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖