ประวัติความเป็นมา


สไลด์1

ประวัติความเป็นมา

ด้วยกรมป่าไม้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในใหม่โดยจัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-19 ขึ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยยึดหลักการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบเอนกประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้สำหรับการบริหารงานวิชาการด้านป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  11 (สุราษฎร์ธานี) ได้จัดตั้งตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่  263/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2550 ให้เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาครับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง โดยใช้สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เดิม) เป็นที่ตั้งสำนักงานและแต่งตั้งนายวีรพล กุลมาตย์  เป็นผู้อำนวยการสำนักฯคนแรกและเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.2551 กรมป่าไม้จึงได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักฯคนต่อมา  ดังนี้

1.นายสุรพงศ์  ทองเลี่ยมนาค              พ.ย. 2551   –  30 ก.ย. 2552
2.นายสุภัทร  สารรัตน์                         ต.ค. 2552   –  30 ก.ย. 2554
3.นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล   17 พ.ย. 2554   –    2  ธ.ค. 2554
4.นายพฤกษ์  โสโน                         8 ธ.ค. 2554   –    7  ก.ย. 2555
5.นายสมคิด  จีรัตน์                          4 ต.ค. 2555   –    4  ธ.ค. 2555
6.นายสมชาย เลขาวิวัฒน์                 6 ธ.ค. 2555   –    28 ส.ค. 2558
112731

ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้แต่งตั้งให้  นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และได้เดินทางมาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558