ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


นายวรวิทย์ หยูดำ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

DSCF6077
น.ส.ชัญญา กล่อมชลธาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
DSCF6093
นางสายใจ ลิ่มคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
DSCF6079
นายยุทธชัย สุทธิช่วย
ช่างสำรวจ
DSCF6096
นายจักรกฤษ พูลชื่น
คนงาน
DSCF6084
นายสันติชาติ จันทร์เพ็ญ
ช่างสำรวจ