ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565


ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565

ส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กรมป่าไม้

สรุปพื้นที่ปลูกป่าในโครงการฯที่ได้รับอนุมัติ (กรณีขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอแบ่งปันคาร์บอนฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565