โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ประวัติความเป็นมา

      สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษตามที่ทรงมีพระราชดำริในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ ปัจจุบันกรมป่าไม้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการกิจการพิเศษ ซึ่งสนองงานตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"