แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (ส่วนป้องกันฯ)

แบบฟอร์มรายงานการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้

แบบฟอร์มรายงานการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ แบบ กปม. 101 (คดีรายเล็ก_คดีรายใหญ่)

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบแปลง shape file สวนยางพารา (ประจำเดือน)

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ (ประจำวัน)

แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ (ประจำเดือน)

แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงสภาพป่าจากการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ปี 2557 และ ปี 2558 (ประจำเดือน)

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ประชาชนคืนพื้นที่รัฐเองโดยไม่ต้องดำเนินคดี (ประจำเดือน)

แบบฟอร์มรายงานห้วงเวลาการบุกรุกพื้นที่ก่อนหรือคำสั่ง คสข ที่ 66-2557ลว. 17 มิถุนายน 2557 (ประจำเดือน)

 

 

 

 

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"