โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ส่วนอำนวยการ
ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
ส่วนจัดการป่าชุมชน

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ส่วนการอนุญาต
                                    
ศูนย์ป่าไม้สงขลา
หน่วยป้องกันรักษาป่า
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.1 (น้ำตกบริพัตร)
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.2 (นาทวี)
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.4 (สะเดา)
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.5 (ควนเขาวัง)
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย)
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.7 (ปาดังเบซาร์)
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก)
 
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตภูมิ
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาทวี
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเดา
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หาดใหญ่
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้าย้อย
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนเนียง
 
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า
 
·      หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้วที่ 1
จังหวัดสงขลา
 
·      หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนทับช้างที่ 1
จังหวัดสงขลา
 
·      หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตำบลเขาพระ
 
·      หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507
 
โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 
·      โครงการหมู่บ้านสีเขียว จังหวัดสงขลา
 
·      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ
 
ศูนย์ป่าไม้สตูล
หน่วยป้องกันรักษาป่า
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.1 (ทุ่งนุ้ย)
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2 (ทุ่งหว้า)
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.4 (ควนขัน)
 
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนกาหลง
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสตูล
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ้งหว้า
 
สถานีเพาะชำกล้าไม้
 
·      สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล
 
ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี
หน่วยป้องกันรักษาป่า
 
·      หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว)
 
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
 
·      หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกโพธิ์
 
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า
 
·      หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนนา ที่ 1
จังหวัดปัตตานี
 
·      หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนนา ที่ 2
จังหวัดปัตตานี
 
สถานีเพาะชำกล้าไม้
 
·      สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
 
โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 
·      โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
 
·      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 
·      โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานภาคสนาม ส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่สำนักฯ
ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 9 สงขลา
สำนักวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ที่ 8 สงขลา
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคใต้ สงขลา
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา
หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 44
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
ศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าสงขลา
ด่านป่าไม้จะนะ

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"