โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

ส่วนอำนวยการ     ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้     ส่วนจัดการป่าชุมชน     ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า      ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า     ส่วนโครงการพระราชดำริ

ศูนย์ป่าไม้สงขลา     

                            หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตภูมิ        หน่วยฯ สข.1 (น้ำตกบริพัตร)  
                            หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หาดใหญ่          หน่วยฯ สข.5 (เขาวัง)
                            หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนเนียง          หน่วยฯ สข.8 (ห้วยลึก)
                            หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาทวี             หน่วยฯ สข.2 (นาทวี)
                            หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะเดา             หน่วยฯ สข.4 (สะเดา)
                                                                       หน่วยฯ สข.7 (ปาดังเบซา)
                            หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้าย้อย          หน่วยฯ สข.6 (สะบ้าย้อย)

                           โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา

                           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าบ้านยางเกาะ

ศูนย์ป่าไม้สตูล

                             หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนกาหลง         หน่วยฯ สต.1(ทุ่งนุ้ย)
                             หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งหว้า             หน่วยฯ สต.2(ทุ่งหว้า)
                             หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองสตูล           หน่วยฯ สต.4(ควนขัน)
                             สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล

                         

ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

                             หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โคกโพธิ์             หน่วยฯ ปน.2 (ทรายขาว)
                             สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
             
                             โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ท้องที่อำเภอปะนาเระ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

                             โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดปัตตาน

หน่วยงานภาคสนาม ส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่สำนักฯ

                             สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

– ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

                                – ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
                                – ศูนย์เมล็ดพันธ์ไม้สงขลา จังหวัดสงขลา

                             สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

– ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา

                             สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

– หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 44


สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


– ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าสงขลา