ทำเนียบผู้บริหาร

 นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13(สงขลา)

นายนเรศน์  อุสมา
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายอภินันท์  ขันธิราช
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

นายไพโรจน์  นัครา
      ผู้อำนวยการส่วนจัดการ       ป่าชุมชน
นายพิเชษฐ์ ทองจันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

นายเจษฎา  เจษฎภินันท์
      ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม       การปลูกป่า

นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส
ผู้อำนวยการโครงการพระราชดำริฯ

นายกรภัทร์  ภู่ชยังกูร
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล

นายปองภพ  ตุลยนิษย์
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา
นายพีรพงษ์  ปัจฉิมศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์ปัตตานี