ทำเนียบผู้บริหาร

 นายอุธร  สุทธิมิตร
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13(สงขลา)

นายนเรศน์  อุสมา

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายอภินันท์  ขันธิราช

ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

นายไพโรจน์  นัครา

 ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

นายประธาน  ตันรุ่งเรืองกิจ

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

นายเจษฎา  เจษฎภินันท์

 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

นายเอกภพ  เพิ่มพูล

ผู้อำนวยการโครงการพระราชดำริฯ

นายกรภัทร์  ภู่ชยังกูร

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล

 นายพิเชษฐ์  ทองจันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา

นายพีรพงษ์  ปัจฉิมศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์ปัตตานี

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"