ความเป็นมา/วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

ความเป็นมา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ความเป็นมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) เดิมมีชื่อเรียกว่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑8 (สงขลา) รับผิดชอบพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ต่อมาหลังจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้อนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เสร็จสมบูรณ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ตามคำสั่ง กรมป่าไม้ ที่ ๔๖๐๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) สังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดปัตตานี

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ ๑ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐ โดยมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์/โทรสารในการติดต่อราชการ ๐๗๔-๒๐๕-๙๙๐ เว็บไซด์สำนักงาน http://www.forest.go.th/songkhla_13

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดปัตตานี

อำนาจหน้าที่

๑) จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริม การปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่รวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"