หนังสือเวียน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม่ที่ 13 (สงขลา)

ชื่อเรื่องหนังสือเวียนเลขที่.หนังสือลงวันที่ไฟล์ดาวน์โหลด
การดำเนินการจัดการความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทส 1626.14/254117/08/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับทส 1626.14/253317/08/2021เอกสาร
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทส 1626.12/251916/08/2021เอกสาร
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2564ทส 1626.11/ว2512 13/08/2021เอกสาร
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ทส 1626.11/ว2513 13/08/2021เอกสาร
ซ้อมความเข้าใจในเรื่องการส่งสัญญาการยืมเงินเพื่อขอเบิกเงินจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)ทส 1626.12/251113/08/2021เอกสาร
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการทส 1626.11/250813/08/2021เอกสาร
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และมอบอำนาจให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ทส 1626.11/ว250513/08/2021เอกสาร
ขอส่งประกาศและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ทส 1626.12/249811/08/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1626.14/245310/08/2021เอกสาร
ประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561-2565ทส 1626.14/245410/08/2021เอกสาร
ซ้อมความเข้าใจในเรื่องการส่งสัญญาการยืมเงินเพื่อขอเบิกเงินจากกรมป่าไม้ทส 1626.12/244009/08/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับทส 1626.14/243406/08/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่องทส 1626.11/243206/08/2021เอกสาร
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณีข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของจังหวัดสงขลาทส 1626.11/ว243506/08/2021เอกสาร
ขอให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ได้รับอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รองรับ สำหรับการบรรจุเข้ารับราชการ กรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2564ทส 1626.11/240504/08/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ1626.13/234930/07/2021เอกสาร
การพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจำเป็นในการขอนุมัติยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ และการนำรถกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ1626.13/235830/07/2021เอกสาร
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641626.12/229727/07/2021เอกสาร
แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกรมป่าไม้ และตรวจสอบโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191626.12/ว225222/07/2021เอกสาร
แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25671626.11/ว222819/07/2021เอกสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ได้รับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองสำหรับการบรรจุ
1626.11/ว222719/07/2021เอกสาร
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631626.14/222319/07/2021เอกสาร
แนวทางการปฎิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทส 1626.11/219416/07/2021เอกสาร
รายงานผลการสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมป่าไม้ (โดยสำนักงาน ก.พ.)ทส 1626.11/220016/07/2021เอกสาร
ผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2564ทส 1626.14/219315/07/2021เอกสาร
ขออนุมัติแผนอัคคีภัยของกรมป่าไม้ทส 1626.14/218815/07/2021เอกสาร
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 8/2564ทส 1626.14/219015/07/2021เอกสาร
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการทส 1626.11/218114/07/2021เอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 2)ทส 1626.14/217213/07/2021เอกสาร
ขอแจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมทส 1626.11/216612/07/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่องทส 1626.11/216912/07/2021เอกสาร
ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ทส 1626.13/ว217013/07/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือทส 1626.14/216312/07/2021เอกสาร
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 5ทส 1626.14/208508/07/2021เอกสาร
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6ทส 1626.14/208608/07/2021เอกสาร
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 7ทส 1626.14/208708/07/2021เอกสาร
ขอให้พนักงานราชการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยในการรับโอนเงินค่าตอบแทนทส 1626.12/212708/07/2021เอกสาร
รายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ทส 1626.14/211308/07/2021เอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการเบิกจ่ายข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564ทส 1626.14/204906/07/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 3 คำสั่งทส 1626.11/203806/07/2021เอกสาร
มอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทส 1626.11/ว204406/07/2021เอกสาร
ขอสนับสนุนข้าราชการปฏิบัติราชการประจำศูนย์ป่าไม้ปัตตานีทส 1626.11/ว203505/07/2021เอกสาร
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินทส 1626.13/ว202205/07/2021เอกสาร
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างทส 1626.13/ว202105/07/2021เอกสาร
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานทส 1626.11/201402/07/2021เอกสาร
การคัดเลือก “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2564ทส 1626.11/ว201002/07/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่องทส 1626.11/200702/07/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 ฉบับทส 1626.5/201302/07/2021เอกสาร
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ทส 1626.13/ว199401/07/2021เอกสาร
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการทส 1626.11/ว198501/07/2021เอกสาร
การจ่ายเงินอุดหนุนเกษตรกรโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ พ.ศ.2563ทส 1626.51/197130/06/2021เอกสาร
การประกาศกำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทส 1626.12/194628/06/2021เอกสาร
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่องทส 1626.11/192823/06/2021เอกสาร

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"