ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

บุคลากรส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c23082559

นายอภินันท์  ขันธิราช

ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

          %e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9023082559                                                      %e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b223082559                     

      นางสาวเขมรัฐ  พรหมทอง                       นางสาวฐิติรัตน์  แจ้งเพชร                    นางสาววรรณชุตา  หยงสตาร์          นายศรายุทธ-กล่องกลาง

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                         เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.)                              พนักงานพิทักษ์ป่า                       เจ้าหน้าที่การเกษตร

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่

  1. ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ
  2. ประสานงานกับโครงการพระราชดำริของกรมป่าไม้ ในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯจัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ
  3. ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในการตรวจติดตามงานขององคมนตรี กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มาตรวจติดตามงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในพื้นที่
  4. ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
  5. ประสานงานและการอนุรักษ์และฟื้นฟูไม้ในพื้นที่เขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษรวมทั้งดูแลต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
      (1) งานด้านสารบรรณ
      (2) งานด้านการเงิน
      (3) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก
      (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายประสานงานโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
      (1) การเตรียมการรับเสด็จ และการดำเนินการในพิธีการต่างๆ
      (2) ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      (3) ติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ในพื้นที่
      (4) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กรณี ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่รับผิดชอบ
      (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ
       (2) ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้
       (3) รวมรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
       (4) ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษ
       (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"