ส่วนจัดการป่าชุมชน

 

นายไพโรจน์ นัครา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

                                               

 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีอำนาจหน้าที่ 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์  และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการส่งเสริมทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริ      การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า    
  2. กำกับ ควบคุมดูแล และประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ        การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชนแะลกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
    ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ แบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
    1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับความรับผิดชอบ
              (1) ปฏิบัติงานธุรการ และสารบรรณของส่วน
              (2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
              (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
      1.2 ฝ่ายโครงการพระราชดำริ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
              (1) การเตรียมการรับเสด็จ การดำเนินการในพิธีการต่างๆ และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
              (2) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กรณี ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่รับผิดชอบ
              (3) ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้
              (4) รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษและติดตามแผนงานในพื้นที่
              (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
       1.3 ฝ่ายป่าชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
              (1) ส่งเสริม พัฒนาการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
              (2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
              (3) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
              (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
       1.4 ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
              (1) กำกับ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกเพื่อนเพิ่มพื้นที่ป่าและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ การผลิตกล้าไม้เพื่อสนุบสนุนการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เป็นไปตามหลักวิชาการรวมทั้งการดำเนินานเกี่ยวกับ กฎหมาาว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
              (2) ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและการประกอบอาชีพด้านป่าไม้
              (3) จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
              (4) ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงาน  ภาครัฐ และองค์กรเอกชน
              (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมา      

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"