ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

 

  บุคลากรส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

         

นายประธาน  ตันรุ่งเรืองกิจ
 ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีอำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอนุญาตด้านป่าไม้
  2. กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติและกฎหมาย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
ส่วนจัดการป่าไม้ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       (1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
       (2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติงานการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
       (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการสอบสวนวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนหรือหลังประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
       (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามกฎหมายและนโยบายด้าการจัดการที่ดินป่าไม้ ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของประชาชนในท้องที่รับผิดชอบ
       (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้
       (4) ดำเนินการบริหารจัดการให่้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน รวมตลอดถึงกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ป่าอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
       (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       (1) ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า และปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
       (2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า และปฏิบัติการข่าวดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการ บุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
       (3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทุกรูปแบบ
       (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       (1) ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
       (2) ควบคุม กำกับ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตด้านป่าไม้
       (3) จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทางป่าไม้ บริการประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตให้ได้รับความสะดวกและรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
       (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
     

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"