ส่วนจัดการป่าชุมชน

บุคลากรส่วนจัดการป่าชุมชน

นายไพโรจน์  นัครา

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

8-1-225x300

นางกมลมาส  รัตนมณี

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

                                                 4-2-230x300                   7-2-228x300               2-2-232x300

                                                     นางสาวสุนีย์  บุบผะโก                               นายปิยะ  ศรีไหม                              นายบีสอน  หมัดหลี

                                                        นักวิชาการเผยแพร่                                  นักวิชาการเผยแพร่                          เจ้าหน้าที่เกษตร

                                                 1-1-225x300                     6-1-232x300              3-1-219x300

                                                 นางสาวอริสรา  เภอเกลี้ยง                       นางสาวนิตยา  พรหมแก้ว                นายธนาวุฒิ  แท่นสุวรรณ์

                                                       เจ้าหน้าที่เกษตร                                       เจ้าพนักงานธุรการ                            เจ้าหน้าที่เกษตร

ส่วนจัดการป่าชุมชน มีอำนาจหน้าที่

  1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน
  2. ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
  3. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
  4. สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
  5. สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่
  6. ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
  7. สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
      (1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
      (2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก
      (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
      (1) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       (2) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       (3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชมุชน
       (4) ปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
       (5) ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       (6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
       (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
       (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
       (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"