ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

 

                              บุคลากรส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

                                                                               

นายเจษฎา  เจษฎาภินันท์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

                                 

                                                       

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่ามีอำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. สนับสนุน ประสานและส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
  3. เผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย               
   โดยส่วนวิชาการและกฎหมาย ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้
        1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                 (1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณาของส่วน
                 (2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรานงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
                 (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
         1.2 ฝ่ายวิชาการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                 (1) เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการป่าไม้
                 (2) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
                 (3) ศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรมและบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้
                 (4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
                 (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
         1.3 ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
                 (1) ดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                 (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                 (3) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้
                 (4) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดีการติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
                 (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 
         

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"