ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒

  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน โครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน พ.ศ.         ๒๕๕๒

  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒

  ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการอนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัย ภายในเขตปรับปรุง ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐

  ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับตามคำ             พิพากษาของศาลตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๑

   ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๕๑
   ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒

   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

    กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

    กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๒๑  (พ.ศ.๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

    พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

    พระราชกฤษฎีกา โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็ฯกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖

   พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

   พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

   พระราชบัญญัติ เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

   บันทึกข้อตกลง ระหว่าง กรมป่าไม้และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๑

   บันทึกข้อตกลง ระหว่าง กรมที่ดินและกรมป่าไม้ ว่าด้วยการตรวจำพิสูจน์เพื่อออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับเขตป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๔

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"