มาตรา 7 (4)

มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลที่เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

รหัส
เอกสาร
เรื่อง
7-4-001 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่อง หารือกรณีตัดโค่นไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
7-4-002 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า พ.ศ. 2548
7-4-003 การกำหนดชนิดไม้เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า
7-4-004 องค์ประกอบในการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
7-4-005 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานทำไม้ซึ่งปลูกไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม พ.ศ.2541
7-4-006 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.2552
7-4-007 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน พ.ศ.2552
7-4-008 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552
7-4-009 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"