มาตรา 7 (3)

มาตรา 7(3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับการบริการข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

รหัส
เอกสาร
เรื่อง
7-3-001 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
7-3-002 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการประชาชนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

 

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"