ศูนย์ป่าไม้จังหวัดปัตตานี

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"