ศูนย์ป่าไม้สงขลา

 

บุคลากรป่าไม้จังหวัดสงขลา

 

 นายพิเชษฐ์  ทองจันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา

ศูนย์ป่าไม้สงขลา มีอำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  2. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟิ้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
  3. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดทำหฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
  4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 โดยแบ่งงานภายใน เป็น  2  ฝ่าย ดังนี้
         1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
        2  ฝ่ายประสานงานและส่งเสริมป่าไม้
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"