ป่าไม้จังหวัดสงขลา

นายชาญชัย  กิจศักดาภาพ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 

                                                                                     

นางนันท์นภัส  เฟื่องโกศล                                นางฐานรีกานต์  พิสุทธิพันธุ์                               นางสาววิมลรัตน์  ผุดผ่อง

นักวิชาการเผยแพร่                                            เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)                                      เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  1. เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก
  2. ดำเนินการด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้การควบคุมุไฟป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ และลดความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้การควบคุมไฟป่า โดยประสานการปฏิบัติบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ
  4. ดำเนินการอนุญาต และการบริการด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบว่าด้วยการป่าไม้ และระเบียบอื่นที่เกียวข้อง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสนับสนุนการทำงานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window
  6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมืองาานด้านทรัพยากรธรรมชาติกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. สนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร งานสารบรรณ
       (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
       (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการการเสริมสร้างวินัย และรักษาระบบคุณภาพ
       (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ดำเนินการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้
       (2) ประสานความร่วมมือในการสนธิกำลังและการดำเนินการกับองค์กรพันธมิตรเพื่อปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
       (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการป้องกันรักษาป่า
       (4) ป้องกันและควบคุมไฟป่า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่า
       (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการป่าไม้และการตลาดไม้ ตลอดจนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
       (2) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ และการขยายพันธุ์ไม้แก่หน่วยงานของรัฐภาคเอกชน และประชาชน
       (3) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในทุกรูปแบบ
       (4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษาป่าชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งงานด้านป่าไม้ในเมืองและระบบวนเกษตร
       (5) ดำเนินการตามกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานด้านป่าชุมชน
       (6) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลี่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสิรมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในระดับจังหวัด
       (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสนับสนุนการทำงานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window
       (8) ประสานการอนุญาตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       (9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"