ประกาศกรมป่าไม้ / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมป่าไม้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ลว 14 ธ.ค. 66
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการขายพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด หรือไม่จำเป็นต้องใช้โดยวิธีทอดตลาด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคพนักงานราชการทั่วไปลงวันที่19เมษายน2566
ประกาศกรมป่าไม้/ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
——– 2566 ———
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
——– 2565 ———
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าและพนักงานพิทักษ์ป่า
ประกาศรับการสรรหาปัตตานี 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความเหมาะสมตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าและพนักงานพิทักษ์ป่า
 
 
——– 2564 ———
ประกาศขายทอดราคาพัสดุครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 11 รายการ
ประกาศกรมป่าไม้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศกรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่2/2564
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานป่าไม้ และบ้านพักคนงานสี่ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อสร้างอาคารสำนักงานป่าไม้ และบ้านพักคนงานสี่ครอบครัว
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)(เพื่อแจกจ่าย)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 5/2564 จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)(เพื่อจแกจ่าย)ของสถานีเพาะชำกล้าจังหวัดปัตตานี
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)(เพื่อจแกจ่าย)ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ปัตตานี
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 4/2564 จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)(เพื่อจแกจ่าย)ของสถานีเพาะชำกล้าจังหวัดสตูล
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)(เพื่อจแกจ่าย)ของสถานีเพาะชำกล้าไม้สตูล
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว)(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)(เพื่อจแกจ่าย)ของสถานีเพาะชำกล้าไม้สตูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติการสอบคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับประเมินความเหมาะสมเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อกสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bodding)
ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างก่ออาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตภูมิ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bodding)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถาที่ และระเบียบเกี่ยวกับการรับการประเมินของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13(สงขลา)
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13 (สงขลา) เรื่อง รับบุคคลเพื่อจ้างดำเนินงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานราชการในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13(สงขลา)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่(ม.3)ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13 สงขลา
เรื่อง รายงานผลการดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสตูล
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปลูกป่าทั่วไป กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปลูกป่าทั่วไป กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ตำบลเขาพระ) ที่ ๑ จังหวัดสงขลา (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปลูกป่าทั่วไป กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปลูกป่าทั่วไป กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตำบลเขาพระ) ที่ ๑ จังหวดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ ทั่วไป ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพาะชำหญ้าแฝก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๗๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพาะชำหญ้าแฝก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้มีค่า จำนวน ๔๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน 1 ฒว 4645 กทม.(ปม.59-011-03-0304-048)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2 (ทุ่งหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงแอร์สำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน ฒฏ 2274 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ราชการ ทะเบียน ฮจ 2109 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ถร 760 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ผต 687 สงขลา ปม.56-011-0304-01611 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บร 1920 นครศรีธรรมราช

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคูน้ำ สระน้ำ และปรับพื้นที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ผธ 1262 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (โดย สิบเอกพากภูมิ กิ้มสัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (โดย นายสิทธิญา กลศึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย โครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (โดย นายไกรนิรันดร์ ประนอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย โครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (ประจำสายที่ 1 โดย นายอดิศร ถิรวุฒิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา-ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (ประจำสายที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปาไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา-ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (ประจำสายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการงานเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) (93.14.18.00)

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) (93.14.18.00)

-เรื่อง สอบราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป

-เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการงานเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เอกสารสอบราคา

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2560 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) (93.14.18.00)

-เอกสารสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 

-เอกสารสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้/ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปลูกป่าทั่วไป กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตร 25 แห่งพระราชบัญญัตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 1 จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปลูกป่าทั่วไป กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตำบลเขาพระ) ที่ ๑ จังหวดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ ทั่วไป ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพาะชำหญ้าแฝก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน ๗๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพาะชำหญ้าแฝก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพาะชำกล้าไม้มีค่า จำนวน ๔๐,๐๐๐ กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน 1 ฒว 4645 กทม.(ปม.59-011-03-0304-048)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2 (ทุ่งหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงแอร์สำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน ฒฏ 2274 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ราชการ ทะเบียน ฮจ 2109 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ถร 760 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ผต 687 สงขลา ปม.56-011-0304-01611 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บร 1920 นครศรีธรรมราช

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคูน้ำ สระน้ำ และปรับพื้นที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.8 (ห้วยลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ผธ 1262 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (โดย สิบเอกพากภูมิ กิ้มสัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (โดย นายสิทธิญา กลศึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย โครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (โดย นายไกรนิรันดร์ ประนอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจและรังวัดแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย โครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (ประจำสายที่ 1 โดย นายอดิศร ถิรวุฒิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา ควนลูกหมี และป่าหยังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา-ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (ประจำสายที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ปาไม้ถาวรควนนายเส้น-ป่าควนเสม็ดมุม-ป่าควนแม่นา-ควนลูกหมี และป่าหยังฯ (ประจำสายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการงานเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) (93.14.18.00)

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) (93.14.18.00)

-เรื่อง สอบราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป

-เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการงานเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เอกสารสอบราคา

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2560 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) (93.14.18.00)

-เอกสารสอบราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 

-เอกสารสอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"