จัดซื้อ/จัดจ้าง

http://www.forest.go.th/songkhla13/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8/

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"