คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13

ปี 2566

หนังสือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา ที่ ทส 1626.11/2392 ลว 10/07/2023 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2057/2566 ลว.10 กรกฏาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 

หนังสือ ทส 1626.11/2835 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

หนังสือ ทส 1626.11/2181 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

หนังสือ ทส 1601.3/ว10367 หนังสือ ทส 1601.3/ว3117

หนังสือที่ทส 1626.11/2038  คำสั่ง70/2564  71/2564  2194/2564

ขอสนับสนุนข้าราชการปฏิบัติราชการประจำศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้

ปี 64

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ คำสั่งที่ 66/2564

ปี 63

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 คำสั่ง

คำสั่งที่109/2563 – 110/2563

ปี 61

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ทส 1626.11/555 ลว. 12 มีนาคม 2561

 • สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 932/2561 ลว.12 มีนาคม 2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

 ปี 60

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ที่ ทส 1626.11/2620 ลว. 22 กันยายน 2560

 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 60/2560 ลว.22 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ ที่ ทส 1626.11/2614 ลว. 21 กันยายน 2560

 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ท่ี่ 58/2560 ลว. 21 กันยายน 2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 59/2560 ลว. 21 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1626.11/2613 ลว.21 กันยายน 2560

 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 57/2560 ลว.21 กันยายน 2560 เรื่อง  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง 3 ฉบับ

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ทส 1626.11/1705 ลว. 27 มิถุนายน 2560

 • สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1463/2560 ลว. 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ทส 1626.11/1605 ลว. 16 มิถุนายน 2560

 • สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1380/2560 ลว.16 มิถุนายน 2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ทส 1626.11/1594 ลว.15 มิถุนายน 2560

 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่  39/2560 ลว. 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
 • สำเนาคำสั่่งกรมป่าไม้ ที่ 1365/2560 ลว. 15 มิถุนายน  2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ที่ ทส 1626.11/1413 ลว. 29 พฤษภาคม 2560

 • สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1147/2560 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรักษาการในตำแหน่ง ที่ ทส 1626.41/1249 ลว. 17 พฤษภาคม 2560

 • สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1012/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรักษาการในตำแหน่ง

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งจำนวน 2 ฉบับ ที่ ทส 1626.41/1032 ลว. 20 เมษายน 2560

 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 27/2560 เรื่อง  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 856/2560 เรื่อง  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1626.11/988 ลว. 19 เมษายน 2560 คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 26/2560 ลว. 19 เมษายน 2560

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนว 2 ฉบับ ที่ ทส 1626.11/541 ลว. 3 มีนาคม 2560

 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 12/2560 เรื่อง  แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ
 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 13/2560 เรื่อง  แก้ไขคำสั้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรักษาการในตำแหน่ง ที่ ทส 1626.11/551 ลว. 3 มีนาคม 2560 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 545/2560 ลว. 3 มีนาคม 2560

เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) กรมป่าไม้ ที่ ทส 1626.1(1)/400 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ ที่ ทส 1626.1(1)/326 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2560

 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 8/2560 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างไปปฏิบัติราชการ
 • สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 318/2560 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั้ง จำนว 2 ฉบับ ที่ ทส 1626.1(1)/313 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2560

 • สำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 7/2560 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 312/2560 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน

เรื่่อง ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน ที่ ทส 1626.1(1)/302 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 298/2560 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2560

 ปี 59

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ที่ ทส 1626.1(1)/3103 ลว. 23 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งสำนักฯ ที่ 244/2559 ลว. 23 พฤศจิกายน 2559

ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ ที่ ทส 1626.1(1)/2975 ลว. 15 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2739/2559 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 241/2559 ลว. 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส 1626.1(1)/2978 ลว. 15 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ที่ 242/2559 ลว. 15 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ ทส 1626.1(3)/2905 ลว. 4 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2616/2559 ลว. 2 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรักษาการในตำแหน่ง ที่ ทส 1626.1(1)/2869 ลว. 2 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2575 ลว.31 ตุลาคม 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทส 1626.1(1)/2529 ลว. 18 ตุลาคม 2559 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2443/2559 ลว. 13 ตุลาคม 2559

เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทส 1626.1(1)/2483 ลว. 13 ตุลาคม 2559 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2430/2559 ลว. 12 ตุลาคม 2559

เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทส 1626.1(1)/2482 ลว. 13 ตุลาคม 2559 คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2430/2559 ลว. 12 ตุลาคม 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทส 1626.1(1)/2420 ลว. 10 ตุลาคม 2559 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2377/2559 ลว. 6 ตุลาคม 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ที่ 81/2559 ลว. 28 กันยายน 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ 80/2559 ลว.28 กันยายน 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทส 1626.1(1)/1721 ลว. 28 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ ทส 1626.1(1)/1526 ลว. 4 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทส 1626.1(1)/1460 ลว. 23 มิถุนายน 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ทส 1626.1(1)/601 ลว. 14 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ ทส1626.1(1)/ 600 ลว. 14 มีนาคม 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทส 1626.11/391 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) กรมป่าไม้ ทส 1626.11/390 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ทส 1626.11/329 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม) ที่ 11/2559

เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทส 1626.11/183 ลว. 26 มกราคม 2559

เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ทส 1626.11/2 ลว. 4 มกราคม 2559

คำสั่งกรม-เรื่อง-แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ทส 1626.3/ว 11535 ลว. 13 กรกฎาคม 2558

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"