มาตรา 9 (5)

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2 โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ

รหัสเอกสาร เรื่อง
9-5-001 โครงสร้างผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
9-5-002 แผนปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) พ.ศ.2557
9-5-003 แผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ พ.ศ.2557
9-5-004 ภารกิจหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
9-5-005 บัญชีแสดงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
9-5-006 พื้นที่รับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
9-5-007 คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
9-5-008 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"