มาตรา 9 (4)

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รหัสเอกสาร เรื่่อง
9-4-001 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
9-4-002 การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
9-4-003 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
9-4-004 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ และถ่านไม้เพื่อส่งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
9-4-005 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2554
9-4-006 แนวทางปฏิบัติเรื่องการเพาะชำและการแจกจ่ายกล้าไม้
9-4-007 คู่มือมาตรฐานการให้บริการด้านการแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อใช้ส่งเสริมระบบวนเกษตร
9-4-008 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
9-4-009 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
9-4-010 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสวงนแห่งชาติ
9-4-011 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
9-4-012 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทางและการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
9-4-013 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
9-4-014 คำขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ป.ส.27
9-4-015 คำขออนุญาตเข้ากระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
9-4-016 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 แห่งราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
9-4-017 คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 13 ทวี แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
9-4-018 การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 13 ทวี)
9-4-019 คำขออนุญาตทำการปลูกสร้างส่วนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตร 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
9-4-020 รายการข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ต้องแนบประกอบเรื่องราวการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"