มาตรา 9 (3)

มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำของปีที่ดำเนินการ

รหัสเอกสาร เรื่อง
9-3-001 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
9-3-002 แบบแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือน ต.ค.2557-มี.ค.2558
9-3-003 แบบแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 ประจำเดือน ม.ค.2557-ก.ย.2557
9-3-004 งบประมาณรายจ่ายและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2557

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"