มาตรา 9 (1)

มาตรา 9 (1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นขัดแยังและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

รหัสเอกสาร เรื่อง
9-1-001 การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"