พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7(3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับการบริการข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลที่เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นขัดแยังและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำของปีที่ดำเนินการ

 1. กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนกลาง)
 2. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
 4. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
 5. กิจกรรมบำรุงรักษาป่า
 6. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้
 7. กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 8. โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
 9. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
  1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 11 หน่วย  
 10. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 11. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
 12. กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต
 13. กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่
 14. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 15. กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกถมารี
 16. กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้
 17. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า
 18. กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้
  1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 11 หน่วย
 19. กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
 20. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพป้องกันรักษาป่า
  1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 11 หน่วย
 21. กิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านพื้นฟูป่า
 22. กิจกรรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า
 23. กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ปรวะชารัฐ
 24. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
 25. กิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน
 26. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
 27. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
 28. กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 29. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน)
 30. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 31. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา
 32. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 33. กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
 34. กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
 35. กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
 36. กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 37. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
 38. กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ภาคใต้
 39. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรค 2 โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ

มาตรา 9 (7) คณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายงานชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกวดราคา สอบราคา)

2. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สข.1)

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)

"ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า"