หน่วยงานภาคสนาม

หน่วยงานภาคสนาม จำนวน 15 สถานี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดทำแผนงานโครงการแผนงานวิจัยและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานแผนงานหน่วยงานภาคสนามของส่วนวนวัฒนวิจัย
 • สนับสนุนงานวิจัย เพื่อการบริหารทรัพยากรป่าไม้อย่างครบวงจร ประกอบด้วยงานวิจัยป่าธรรมชาติงานวิจัยป่าปลูก งานวิจัยการจัดการเมล็ดไม้ และงานวิจัยการจัดการต้นไม้และป่าในเมือง
 • ส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านป่าไม้ งานบิรการเมล็ดไม้ และงานรุกขกรรม
 • ประสานแผนงานวิจัยและสนับสนุนการวิจัยของส่วนวนวัฒนวิจัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. สถานีวนวัฒนวิจัยแม่สะนาม จังหวัดเชียงใหม่
 2. สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 3. สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยบง จังหวัดเชียงใหม่
 4. สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่
 5. สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลำปาง
 6. สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา จังหวัดพะเยา
 7. สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 8. สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก่น
 9. สถานีวนวัฒนวิจัยหินลับ จังหวัดกาญจนบุรี
 10. สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 11. สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 12. สถานีเมล็ดพันธุ์ไม้ลำปาง จังหวัดลำปาง
 13. สถานีเมล็ดพันธุ์ไม้ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 14. สถานีเมล็ดพันธุ์ไม้สระบุรี จังหวัดสระบุรี
 15. สถานีเมล็ดพันธุ์ไม้สงขลา จังหวัดสงขลา
 • หมายเหตุ :ยุบสถานีวนวัฒนวิจัยผานกเค้า ไปรวมกับสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน ควบรวมศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราชและสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (หน่วยย่อย) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควบรวมศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้และสถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคใต้