ฝ่ายวิจัยป่าไม้กับสังคม

  • ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อป่าไม้
  • ศึกษาวิจัยการกักเก็บคาร์บอนของป่าไม้และสวนป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากตลาดคาร์บอน (Carbon Credit)
  • ศึกษาวิจัยการนำองค์ความรู้ด้านป่าไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและแก้ปัญหาสัมคม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย