ฝ่ายรุกขกรรมและจัดการป่าในเมือง

  • ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านรุกขกรรม
  • ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการป่าในเมือง
  • ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านรุกขกรรมให้แก่หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน ที่สนใจงานด้านรุกขกรรม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย