ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารและงานบุคคล
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลของส่วนวนวัฒนวิจัย
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย