การตรวจสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่กิจกรรม
8 พ.ค. 63โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เจาะเลือดและวัดความดัน
โลหิต
12 พ.ค. 63โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
พบแพทย์และรับยา

Skip to content