มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร


 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว184 ลงวันที่ 2 พ.ย.2541 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (การส่งข้อมูลข่าวสารของราชการไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา) – (มติ ครม. วันที่ 2 พ.ย.41)
 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว40 ลงวันที่ 11 มี.ค.2542 มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 (1.เมื่อให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยด่วนที่สุด 2.ให้ความร่วมมือกับสขร.ในการจัดส่งเอกสารหรือข้อเท็จจริงตามที่ขอ 3.ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยเคร่งครัดภายใน7วัน 4.โทษทางวินัย หากไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย (มติ ครม. วันที่ 9 มี.ค.42)
 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว80 ลงวันที่ 21 พ.ค.2542 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการและการให้สัมภาษณ์หรือการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน (มติ ครม. วันที่ 26 พ.ค.42)
 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว184 ลงวันที่ 2 ธ.ค.42 – มติครม. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 (1.รายงานผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ปีละ2ครั้งตามแบบที่กำหนด 2.สปน.เป็นหน่วยงานหลักติดตามผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ. 3.ผต.กระทรวง/กรมรับผิดชอบผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ.หน่วยงานในสังกัด 4.ผต.กรมการปกครองรับผิดชอบการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ส่วนท้องถิ่น (มติ ครม. วันที่ 2 ธ.ค.42)
 5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/11180 ลงวันที่ 6 ก.ย.43 – มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543 (ให้สป.กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ. และรวบรวมส่งให้ กขร. ตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2543 เป็นต้นไป) – (มติ ครม. วันที่ 5 ก.ย.2543)3)
 6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/15869 ลงวันที่ 1 ธ.ค.43 – กำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 (มติ ครม. วันที่ 1 ธค.2543)
 7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 1305/8209 ลงวันที่ 17 ต.ค.44 – หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มติครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (ให้หน่วยงานที่จะมีการก่อสร้างต้องจัดเตรียมรายละเอียดของการคำนวณราคากลาง(BOQ)ไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือถ่ายสำเนา จะต้องดำเนินการทันที และให้ปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ) – (มติ ครม. วันที่ 9 ต.ค.2544)
 8. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205/1282 ลงวันที่ 31 ม.ค.2545 – การส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545 (“ปีแห่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” ให้หน่วยงานรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) – (มติ ครม. วันที่ 29 ม.ค.2545)
 9. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว161 ลงวันที่ 17 ม.ค.2548 – มติครม.เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 (1.กำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานรัฐบริการข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว (1.1ทันที 1.2ภายใน15วัน 2.นำข้อมูล9(8)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 3.ส่งเสริมการปฏิบัติตามพ.ร.บ.โดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่จนท.รัฐ – (มติ ครม. วันที่ 28 ธ.ค.2547)
 10. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว2550 ลงวันที่ 2 พ.ค.2549 – มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 (1)การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ปีงบประมาณ 2550 (2)ห้ามมิให้หน่วยงานรัฐ ฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัย ที่ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์) – (มติ ครม. วันที่ 20 เม.ย.2549)
 11. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว2002 ลงวันที่ 5 เม.ย.2550 – ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 – (มติ ครม. วันที่ 5 เม.ย.2550)
 12. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ท)679 ลงวันที่ 1 ก.พ.2551 – การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา – (มติ ครม. วันที่ 1 ก.พ.2551)
 13. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว3808 ลงวันที่ 23 ก.ค.2551 – การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 – (มติ ครม. วันที่ 23 ก.ค.51)
 14. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว132 ลงวันที่ 23 มิ.ย.52 – (1.หน่วยงานรัฐถือเป็นนโยบายสำคัญโดยเฉพาะการปฏิบัติงานตัวชี้วัด”ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” 2.ห้ามมิให้หน่วยงานรัฐฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัย และต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยภายใน 7 วัน อย่างเคร่งครัด) – (มติ ครม. วันที่ 23 มิ.ย.52)
 15. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว57 ลงวันที่ 20 เม.ย.54 – (มติ ครม. วันที่ 20 เม.ย.54)
 16. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/757 ลงวันที่ 11 ม.ค.2555 – เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผ่านเว็บไซต์ – (มติ ครม. วันที่ 11 ม.ค.55)
 17. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/1948 ลงวันที่ 30 ม.ค.2555 – มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 เห็นชอบให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และส่วนท้องถิ่น จัดหลักสูตรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ หรือสอดแทรกวิชาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในหลักสูตรที่จัดอยู่แล้วของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง – (มติ ครม. วันที่ 30 ม.ค.55)
 18. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว746 ลงวันที่ 2 ก.พ.55 – แนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม – (มติ ครม. วันที่ 2 ก.พ.55)
 19. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/23398 ลงวันที่ 31 ส.ค.55 – มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 1)เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ….. 2)มอบหมาย สปน.รับความเห็นของ ก.พ. ไปพิจารณาดำเนินการ 3)มอบหมาย ก.พ.ร. รับไปพิจารณาทบทวนโครงสร้างของ สขร. โดยนำความเห็นของ ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาเสนอ ค.ร.ม. ต่อไป – (มติ ครม. วันที่ 31 ส.ค.55)
 20. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/23398 ลงวันที่ 31 ส.ค.55 – มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 1)เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ….. 2)มอบหมาย สปน.รับความเห็นของ ก.พ. ไปพิจารณาดำเนินการ 3)มอบหมาย ก.พ.ร. รับไปพิจารณาทบทวนโครงสร้างของ สขร. โดยนำความเห็นของ ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาเสนอ ค.ร.ม. ต่อไป – (มติ ครม. วันที่ 31 ส.ค.55)
 21. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0108/14773 ลงวันที่ 27 เม.ย.60 – การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร – (มติ ครม. วันที่ 27 เม.ย.60)

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ