ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้

ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

ความเป็นมาของการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (คลิกดาวน์โหลด)

รายงานผลการดำเนินงานตาม MOU การเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตั้งแต่ปี 2556 – 2558

ปี 2556

 1. ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2555
 2. ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มีนาคม 2556
 3. ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2556 – มิถุนายน 2556
 4. ครั้งที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 – กันยายน 2556

ปี 2557

 1. ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556
 2. ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2557 – มีนาคม 2557
 3. ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2557 – มิถุนายน 2557
 4. ครั้งที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 – กันยายน 2557

ปี 2558

 1. ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557
 2. ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2558 – มีนาคม 2558
 3. ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2558 – มิถุนายน 2558
 4. ครั้งที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 – กันยายน 2558

รายงานข้อมูลโดย นายธนวรรธน์  พงษ์เกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ